action collective

در سرحد بین ترکیه و یونان، ترس از بیگانه ها و کشتار قوم پرستانه !!! همچنان اتحادیه اروپا !

Toutes les versions de cet article :

[/ از مدت چند روز بدینسو در سرحدات بین ترکیه و یونان مردم در حال تلف شدن هستند! شرایط به وجود آمده نتیجه تصامیم سیاسی مستقیم رهبران اتحادیه اروپا در قسمت بستن مرزهای این اتحادیه به هر قیمت ممکن میباشد، که به صورت خاص تصامیمی از قبیل طی مراحل عریضه های مربوط به مهاجرین توسط کشورهای خارج از اتحادیه اروپا و ساختن کمپ های نامطلوب شامل آن میگردد. تصاویر رقت باری که روزانه بدست میرسد مردم درمانده را نشان میدهد که مجبور به برگشت میگردند و یا تعمدا در شرایط خطرناک قرار داده می شوند.

برای جلوگیری از ورود مهاجرین به خاک اتحادیه اروپا، پولیس و اردوی یونان با همکاری مردم و حرکت های نژادپرستانه مرتکب خشونت های بی سابقه میگردند. عاملان آنها در مسیر دریا و رودخانهء اِوروس با فیرهای هوایی، زخمی ساختن و کشتن مانع از عبور قایق های کوچک میگردند.

اتحادیه اروپا نه تنها که این اعمال انزجار دهنده را محکوم نمی کند، بلکه به حمایت و تشویش آن نیز مبادرت می ورزد: به جای یادآوری قوانین بین المللی و اتحادیه اروپا به مسؤ لین یونانی مبنی بر جلوگیری از برگرداندن بدون درنظر گرفتن وضعیت شخصی که به دنبال حمایت بین المللی به مرز این اتحادیه پناه آورده است، رئیس شورای اروپایی ازین اقدام یونان استقبال میکند و در عین زمان رئیس کمیسیون اروپایی از یونان به عنوان سپر اتحادیه نام میبرد مثل اینکه اروپا از طرف کدام دشمن تهدید شده باشد.

آژانس اروپایی Frontex از طرف خود ، با مداخله سریع در منطقه مستقر خواهد شد و جبهه جدیدی را که توسط اتحادیه اروپا در مرزهای خود طی 20 سال گذشته در جریان است ، باز خواهد کرد.

اخیراً ائتلافی از سازمانها علیه خشونت مرزی تأسیس شده و اعلام کرده است که شکایاتی را علیه یونان و اتحادیه اروپا به دلیل نقض حقوق مردمی که از ترکیه فرار می کنند در exilé.es ثبت خواهد کرد. دولت ها و در پشت آنها تصمیم گیرندگان اروپایی نباید قادر به دستور دادن به چنین سوء استفاده هایی با مصونیت از مجازات باشند.

[retour en haut de page]

Dernier ajout : jeudi 19 mars 2020, 16:28
URL de cette page : www.gisti.org/article6339